7 ຂັ້ນຕອນການຂາຍໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ

ຂັ້ນຕອນການຂາຍທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ຢູ່ຕະຫຼອດ ແລະ ພະຍາຍາມຝຶກສອນໃຫ້ພະນັກງານຂາຍທັງໝົດໃນບັນດາທຸລະກິດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍລິຫານຢູ່ນັ້ນ, ແມ່ນມີຂັ້ນຕອນການຂາຍທີ່ເຮັດຂ້າພະເຈົ້າປະສົບຜົນສຳເລັດມາແລ້ວ ມີຢູ່ປະມານ 7 ຂັ້ນຕອນໃຫຍ່ໆດັ່ງນີ້:

Continue reading “7 ຂັ້ນຕອນການຂາຍໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ”