ວັດຖຸ ຫຼື ຈິດໃຈ ອັນໃດເກີດກ່ອນ?

ທຸກທ່ານຄົງຕອບໄດ້ຢູ່ແລ້ວ, ບົດຮຽນສະໄໝປະຖົມ ວັດຖຸ ຫຼື ຈິດໃຈ ອັນໃດເກີດກ່ອນກັນ, ຫຼາຍທ່ານໄດ້ກັບມາຮຽນລື້ມຄືນອີກຄັ້ງໃນວິຊາປັດຊະຍາ ໃນຕອນຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼື ວິທະຍາໄລ, ແຕ່ເລື່ອງນີ້ມາມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບການບໍລິຫານແນວໃດ ເຮົາມາລອງເບິ່ງເຫດແລະຜົນຂອງເລື່ອງນີ້ໄປພ້ອມກັນ.

Continue reading “ວັດຖຸ ຫຼື ຈິດໃຈ ອັນໃດເກີດກ່ອນ?”

7 ຂັ້ນຕອນການຂາຍໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ

ຂັ້ນຕອນການຂາຍທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ຢູ່ຕະຫຼອດ ແລະ ພະຍາຍາມຝຶກສອນໃຫ້ພະນັກງານຂາຍທັງໝົດໃນບັນດາທຸລະກິດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍລິຫານຢູ່ນັ້ນ, ແມ່ນມີຂັ້ນຕອນການຂາຍທີ່ເຮັດຂ້າພະເຈົ້າປະສົບຜົນສຳເລັດມາແລ້ວ ມີຢູ່ປະມານ 7 ຂັ້ນຕອນໃຫຍ່ໆດັ່ງນີ້:

Continue reading “7 ຂັ້ນຕອນການຂາຍໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ”