ເອົາໃຜມາເຮັດວຽກນຳ ລະຫວ່າງ ເກັ່ງແຕ່ບໍ່ຊື່ສັດ ຫຼື ຊື່ສັດແຕ່ບໍ່ເກັ່ງ?

ຫາກເຮົາຕ້ອງຄັດເລືອກພະນັກງານມາຮ່ວມງານໃນພະແນກ ຫຼື ໜ່ວຍງານດຽວກັນ ທ່ານຢາກເລືອກຄົນປະເພດໃດຫຼາຍທີ່ສຸດລະຫວ່າງ ເກັ່ງແຕ່ບໍ່ຊື່ສັດ ຫຼື ຊື່ສັດແຕ່ບໍ່ເກັ່ງ?

ເກັ່ງແຕ່ບໍ່ຊື່-07-07

ໃນສະພາບສັງຄົມປະຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະຂອງຄົນທີ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນຫຼາຍຄົນໃນອົງກອນຂອງເຮົາ, ແລ້ວຫາກວ່າເຮົາສາມາດເລືອກເພື່ອນຮ່ວມງານໄດ້ເຮົາຈະເລືອກໃຜດີລະຫວ່າງ ຄົນເກັ່ງແຕ່ບໍ່ຊື່ສັດ ຫຼື ຄົນຊື່ສັດແຕ່ບໍ່ເກັ່ງ ມາເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານນຳເຮົາ?

ໃນບົດຄວາມນີ້ຈະເປັນທັງແບບສອບຖາມເພື່ອຮູ້ເຖິງແນວຄວາມຄິດຂອງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ວ່າຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານແບບໃດ?

ແລະ ສິ່ງສຳຄັນຂອງບົດຄວາມນີ້ ເຮົາຈະສາມາດປັບໂຕເຮົາໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໄດ້ວ່າ “ເຮົາຈະເລືອກເປັນຄົນແບບໃດ?”

ແຕ່ດີແທ້ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທຸກຄົນເປັນ “ຄົນເກັ່ງ ແລະ ຊື່ສັດ”

 

#ເລືອກແບບCEO

ຜູ້ຂຽນ: ທິລະກອນ ອານຸວົງ.

ແບ່ງປັນຈາກຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການຈິງ

Smart CEO by Thilakone

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s