ເສັ້ນທາງສູ່ຄວາມສຳເລັດໄປທາງໃດ? ໃຜຕອບໄດ້ແດ່?

ຫຼາຍທ່ານມີຄຳຖາມມາຕະຫຼອດວ່າ “ເສັ້ນທາງສູ່ຄວາມສຳເລັດໄປທາງໃດ”

ມື້ນີ້ເຮົາລອງເອົາຫົວຂໍ້ນີ້ມາຕັ້ງເປັນຫົວຂໍ້ສົນທະນາກັນເບິ່ງລະຫວ່າງ

  1. ຜູ້ທີ່ຢາກບອກເລົ່າປະສົບການຄວາມສຳເລັດຂອງຕົນ ມີວິທີໃດແດ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ
  2. ຜູ້ທີ່ຢາກປະສົບຜົນສຳເລັດ ມີຄຳຖາມໃດທີ່ຢາກໃຫ້ຜູ້ປະສົບຜົນສຳເລັດມາແບ່ງປັນໃຫ້ຟັງ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s