ຄົນປະສົບຜົນສຳເລັດ ຕ່າງກັບ ຄົນລົ້ມເຫຼວບ່ອນໃດ?

ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງບຸກຄະລິກຂອງຜູ້ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ຜູ້ທີ່ລົ້ມເຫຼວ, ເຮົາສາມາດກຳນົດໂຕເຮົາເອງໄດ້ວ່າຢາກເປັນຄົນແບບໃດ.

Successful Vs Unsuccessful-01

Successful Vs Unsuccessful-02

Successful Vs Unsuccessful-03

Successful Vs Unsuccessful-04

Credit to: @kaushik | witty feed.com

ແປ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ

ທິລະກອນ ອານຸວົງ

Smart CEO by Thilakone

One thought on “ຄົນປະສົບຜົນສຳເລັດ ຕ່າງກັບ ຄົນລົ້ມເຫຼວບ່ອນໃດ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s